Szélessáv-kereső


Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat

Elérhetőség:

Cím: 3884 Boldogkőújfalu, Szabadság út 27.
Tel.: +36 46 387 702

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSA

A./ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI POLITIKÁJA

1/ Településfejlesztési koncepció
Boldőgkőújfalu önkormányzata településfejlesztési koncepciót nem készített: 1999-ben készítettek egy településrendezési tervet, melyet többször módosítottak.

2003. márciusában a terv legújabb módosítása elkészült, melyben a Terv Tanács kisebb hiányosságokat tárt fel. A hiba kijavítása folyamatban van.

Az önkormányzat ezzel a témával 2004. augusztus 30-án, a képviselő testületi ülés 3. napirendi pontjában foglalkozott.

A polgármester tájékoztatója szerint a rendezési terv tartalmazza a 2004-ben elkészült Közösségi Ház tervét.

 

2./ Kulturális koncepció
A községi önkormányzat képviselő-testülete nem készített kulturális koncepciót. A polgármester tájékoztatása szerint egyetlen kulturális fejlesztés van a településen, a Közösségi Ház és a Faluház kialakítása. Véleményük szerint a koncepció készítése nem indokolt.

3./ Helyi közművelődési rendelet
Nem készült el a Helyi Közművelődési Rendelet. Az önkormányzat nem tett eleget „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény II. fejezet 77. §-ában megfogalmazott kötelezettségének, melyben meghatározza, hogy a 76. §-ban felsoroltakból, mit, milyen formában, módon és mértékben látja el. A helyi közművelődési rendelet elkészítése kötelező. A szakfelügyelet javasolja, hogy a rendelet készítésekor az önkormányzat kötelező feladatait úgy fogalmazza meg, hogy vegye figyelembe a törvény vonatkozó részét a helyi konkrét lehetőségeket és igényeket. Jelölje meg az önkormányzat feladatellátásának a színterét (az új Közösségi Ház, közösségi tér, klub, stb.). A feladatelvégzéshez biztosítson szakembert. Munkaköri leírása utaljon a feladatokra. Felhívjuk az önkormányzat figyelmét, hogy a rendelet ne éves programterv legyen, hanem hosszabb távú stratégiai elképzelést tartalmazzon.

4./ Alapító Okirat

Az önkormányzat 1997. évi CXL 78. (1) bekezdése alapján a közművelődési tevékenységek megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret illetve közművelődési intézményt biztosít. Ez kötelező feladatvállalása az önkormányzatnak. Boldogkőújfalu községben 2004-ben elkészült az új közösségi ház. Az Intézmény részére az idézett törvény b./ pontja alapján az önkormányzat elkészíti az Alapító Okiratot. A községben a kulturális rendezvények helyszíne a közösségi ház, illetve az önkormányzat által erre kijelölt hely.
A szakfelügyelet szükségesnek látja, hogy az önkormányzat pótolja a hiányosságokat, készítse el a Helyi Közművelődési Rendeletet. Jelölje ki a közösségi színteret, közművelődési intézményt, mely Boldogkőújfaluban a többfunkciós, új közösségi ház és a hozzá kapcsolódó szabadtéri rendezvények színtere lesz. Készítsék el az Alapító Okiratot, mely tartalmazza:

 • Az intézmény neve, címe.
 • Jogelődje, működési területe.
 • Alapító szerve, az alapítás éve.
 • Fenntartója, az intézmény felügyelete.
 • Az intézmény jogállása: önálló, vagy részben önálló gazdálkodó.
 • Az intézmény tevékenységi köre, SzJ-száma vagy TEOR.
 • Az intézmény vagyona.
 • Az intézmény vezetője.
 • A cégjegyzés módja.

A szakfelügyelet javasolja, hogy a közösségi tér, vagy közművelődési intézmény alaptevékenysége legyen összhangban az önkormányzat közművelődési feladatvállalásával, vagyis a Helyi Közművelődési Rendeletben megfogalmazottakkal és a költségvetési lehetőségekkel.


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÁSA


1./ Szervezeti és Működési Szabályzat

Boldogkőújfalu községi önkormányzata megalkotta a 9/200 1. (12. 19.) számú rendeletét, melyet a 8/2002. (10. 31.) számú rendelettel módosított a „községi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról”.

A szabályzat I-IX. fejezetből áll.
A szabályzat 4.§. (1) bekezdése az önkormányzat főbb feladatait tartalmazza:

d/ „támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik a közösségekkel”.

A rendelet IV. fejezet 42. §-a „ a polgármester” című rész kimondja, hogy (1) pontjában a polgármester tisztségét főállásban látja el.
-a 44. §. (e) pontja tartalmazza, hogy kapcsolatot tart a település társadalmi és civil szervezeteivel és azok vezetőivel.
A 46.§ az alpolgármester feladat- és hatáskörét tartalmazza. A körjegyző feladat és hatáskörét a 47.- 50. §-a írja elő.
Az V. fejezet 49.§ (1) bekezdése tartalmazza. „A képviselő-testület Árka és Boldogkőváralja Községi Önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen egységes hivatalt hoz létre -Körjegyzőség elnevezéssel.

A szakfelügyelet hiányolja, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata főbb feladatai, vagy kötelező feladatai között nem sorolja fel, hogy a vonatkozó törvények szerint az önkormányzatnak kötelező feladata a lakosság közművelődési feladatellátása.

A tisztségviselők munkaköri leírásában közművelődésre utaló feladat nincs.

A szakfelügyelet arról győződött meg, hogy a képviselő-testület szívügyének tekintette és támogatta az új közösségi ház kialakítását. A polgármester napi kapcsolatban volt az építkezéssel. A község közművelődési rendezvényeit személyesen irányítja és végzi.

2./ Hivatali Ügyrend
Boldogkőújfalu község a Boldogkőváraljai Körjegyzőséghez tartozik, melynek tagja Arka község.

Boldogkőváralja Körjegyzőség Hivatalának Ügyrendje 1998. január 2-ai keltezéssel készült, mely tartalmazza a következőket:

 • ügyrend célja
 • költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet összeállítása stb.
 • vagyongazdálkodás
 • költségvetés-végrehajtási jogkör szabályozása
 • számviteli nyilvántartás stb.
 • a hivatal jogállása -nem jogi személy.

Nem tartalmazza a hivatal működésére utaló feladatokat:

 • a Körjegyzőségi Hivatal működési rendjét stb.

Nincs mellékelve a munkaköri leírás. A jegyzőnő tájékoztatása szerint a munkaköri leírások nem tartalmaznak közművelődési feladatokat.

3./ A képviselő- testület

A települési képviselők száma 6 fő.

Havonta üléseznek, de szükség szerint több alkalommal is.

A képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot választott (3 fő a tagja).

Az önkormányzati ülések témáiból:

 • Az Önkormányzat a 3 3/2002. (04. 19.) számú KT. határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, a vidékfejlesztési célelőirányzat 2002. évi forrásai között elkülönített pályázatos rendszerű támogatásra. A pályázat egy többfunkciós közösségi ház kialakítását tartalmazza
 • A községi önkormányzat 2002. április 19-én tartott ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatására többfunkciós közösségi ház kialakítása céljából.

A beruházás teljes költsége: 29.844.561 Ft

A saját forrás: 4.000.000. Ft

Az önkormányzat a saját forrás biztosítását vállalta. A döntést a 34/2002. (04. 19.) számú KT. határozatában rögzítette. (ez a pályázat kedvező, támogató elbírálásban részesült.)

 • 2/2003. (02. 14.) számú rendeletében alkotta meg az önkormányzat a 2003. évi költségvetését.
 • A 2003. szeptember 15-i önkormányzati ülésen a polgármester értékelő tájékoztatást adott az augusztus 20-ai falunapról.
 • Az 1/2004. (02. 13.) számú rendeletében megalkotta az önkormányzat a 2004. évi költségvetést. ¦2004. augusztus 30-án megtartott Önkormányzati ülésen a képviselő testület a 3. napirendi pont keretében megtárgyalta Boldogkőújfalu Településrendezési tervét.

A döntéshozatalt elnapolták a következő ülésig.

Az ülés végén a polgármester tájékoztatta a képviselőket az augusztus 20-án megtartott falunap eseményeiről.
A községben az összes kulturális rendezvények szervezője a polgármester, aki valamennyi eseményről rendszeresen tájékoztatja a képviselőket.


© 2009. Minden jog fenntartva Impresszum